• Zmluvy

  Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

  Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Faktúry

  Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Objednávky

  Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Zákazky

  Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  (2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Súhrnné správy o zákazkách

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 odsek 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení v hodnote nad 1 000 EUR bez DPH.

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
affronding the diverse wants of comsumers, reddit audemars piguet royal oak 26331or oo d821cr 01 41mm mens leather strap automatic would certainly do their utmost.cheap wholesale imitation salvatore ferragamo has become stressful in good quality along with technological innovation.