Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

 

na sobotu 30. septembra 2023

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 
 

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

 Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

(Voľba poštou)

 
 

Z v e r e j n e n i e

emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do

okrskovej volebnej komisie

 

        Obec Pusté Pole, okr. Stará Ľubovňa týmto zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023:

 

obecpustepole@slnet.sk

 

------------

 

Z v e r e j n e n i e

emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

 

        Obec Pusté Pole, okr. Stará Ľubovňa týmto zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023:

 

obecpustepole@slnet.sk