Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

 

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

 

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

-----

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

-výkon trestu odňatia slobody,

-právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

-pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

                                                                                                                                   - -  - - - - -

 

Z v e r e j n e n i e

emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do

okrskovej volebnej komisie

 

Obec Pusté Pole, okr. Stará Ľubovňa týmto zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024

 

obecpustepole@slnet.sk

 

- - - - - - - 

 

Z v e r e j n e n i e

emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Obec Pusté Pole, okr. Stará Ľubovňa týmto zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024

 

obecpustepole@slnet.sk