Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Pusté Pole (podľa §7 odst.1 písm.b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Pusté Pole - Výstavba detského ihriska

Informácie k výzve na predloženie cenovej ponuky sa nachádzajú v priložených prílohách.