Zmena zápisu do 1. roč.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020;  s tým, že

          2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

        2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

      2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

           2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

Elektronické formuláre na zápis detí do 1. roč. a prihláška pre dieťa do MŠ bude zverejnený na stránke ZŠ s MŠ Ľubotín zverejnený po 15.4.2020. Ďalšie informácie k zápisu do 1. ročníka sú zverejnené na stránke ZŠ s MŠ Ľubotín v záložke Zápis do 1. roč.

 

 

vložené: 31.03.2020

DOCX Príloha: Vložte názov [ formát: DOCX veľkosť: 12,77KB ]