Informácie pre verejnosť - ,,Biometánová stanica 4,0 MW ENG"

Informácia pre verejnosť
Obstarávateľ, Fobos SWM energy, s.r.o., predložil Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 31 ods. 3 a ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti – „Biometánová stanica 4,0 MW ENG“.
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 33 ods. 2 zákona.
 
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení podľa § 34 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec Šarišské Jastrabie podľa § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejní najneskôr desať pracovných dní pred konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán.
 
Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania navrhovanej činnosti. Konzultácie možno vykonať v pracovných dňoch počas úradných hodín na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa alebo s obstarávateľom navrhovanej činnosti - kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto konzultácie:
 
Ľubomír Opina, tel: +421 905 201 873, email: bms@fobosswmenergy.sk Konzultácie je možné vykonať počas pracovnej doby na ul. Levočskej 361/27, 064 01 Stará Ľubovňa.
 
Odborne spôsobilá osoba: Ing. Andrea Kiernoszová, mobil: 0948 884 878, email: andrea.kiernoszova@gmail.com

vložené: 10.08.2023

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 1,57MB ]